در این دسته انواع مختلف چسب های تحریر و صنعتی قرار گرفته است